Təhlükəsizliyi mühafizə edən şəxsin(təhlükəsizlik mühafizəçisi)* vəzifələri nələrdir?

T.m.e.ş. in vəzifəsi sağlamlıq və ətraf mühitin təhlükəsizliyini idarəedici və nəzarətçi olaraq təmin etməkdir.T.M. nəzarət və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gördüyü bütün tədbirlər qəbul olunmuş normativlər əsasında formalaşır,işlərlə bağlı riskləri müəyyənləşdirilərkən rəhbərlərə kömək etmək,yoxlamaq və təhlükəli davranışları müəyyən edərək normativ sənədlərdəki şərtləri dəyişdirmək.Qaydalar səhifəsində(internet üzrə yaxud hazırlanmış wordda)baş verən bütün təhlükəli  hərəkətlər yerləşdirilməlidir.

Müəyyən edir:

a)Təhlükə-təhlükəli hərəkət və ya vəziyyət zamanı yaranır.Əgər kontrol itirilərsə,yaranmış vəziyyət qəza ilə nəticələnə bilər.

b)Risk-mənəvi yaxud fiziki zərərə yol açmaq.

c)İşləmə həddi:Havada maddələrin konsentrasiyası qarışdığı üçün onların sağlamlıqları gün ərzində 8 saat,həftə ərzində isə 40 saat heç bir təsirə məruz qalmır.

d)mak.-min. alışqanlıq limiti:Limitdən aslı olaraq havadakı qaz qarışığı olduğu mühitdəki yanğın mənbəyi ilə qarışaraq yanğın yaxud partlayış verə bilər.

Təhlükəli davranışlar və vəziyyətlər hansılardır?

a)Təhlükəli davranışlar:-Qəzanın yaranmasına imkan verəcək qəbul edilmiş prosedurun pozulmasıdır.

b)Təhlükəli vəziyyət:-Təhlükəli fiziki vəziyyətin və ya hər hansısa şəraitin qəzanın yaranmasına imkan verə bilməsidir.

Yanğın üçbucağı nədir?Yanğını söndürmək üçün neçə üsul vardır?Hansılardır?

Yanğın üçbucağı elə bir diaqramdır ki,tərkibində 3 komponent var:oksigen(və ya hava),yanacaq,alışqan.

Əgər komponentlərdən hər hansısa biri olmazsa,yanğın üçbucağı əmələ gəlməz.

Yanğın söndürmənin növləri:

1.Quru toz-torpaq

 

2.Halon(yanğın söndürmə də istifadə olunan kimyəvi birləşmədir.Əsasən metan və etandan hazırlanan alifatik hidrokarbonlardakı H2 atomlarının bəzilərinin ya da hamısının F2 Br2 J2 kimi halogenlerlə əvəzlənməsiylə əldə edilən halogenləşmiş alifatik hidrokarbonlar halon adlanır.)

3.CO2

4.Köpük

Müxtəlif tipli yanğınlar hansılardır?Həmin sinifdəki alışanları söndürə biləcək maddələr sinifləri hansılardır?

Yanğınların sinifləri:

A-parlaq alışan materiallar(vərəq,kötük,plastiklər və s.)

B-alışan maye /qazlar(qazolin,neft,butan,metan)

C-elektrikli alışanlar

D-yanıcı materiallar

(kalium,maqnezium,natrium)

Yanğınsöndürücü maddələr siniflərə görə:

A-su,quru toz tipli söndürücülər.

B-qarışıq tərkibli quru toz söndürücüləri,köpük tipli.

C-qarışıq tərkibli quru toz söndürücülər,CO2

D-köpük tipli.

Məhdudlaşdırılmış ərazi nədir?Bu əraziyə necə daxil olmaq olar?

M.S. dedikdə,çox böyük və məhdudlaşdırılmış ərazi başa düşülür.İşçi bu sahəyə müəyyən vaxt ərzində sərbəst giriş-çıxış edə bilər.Bu sahədə işləyənlər davamlı olaraq burda çalışa bilməz.

M.Ə. giriş üçün təlimatlar:

1.Əraziyə giriş üçün icazə aldıqdan sonra qaydalara uyğun hərəkət etmək.

1.1.Sahəyə girməmişdən əvvəl hər şeydən təcrid olunma.

1.2.

1.3.Qazın yoxlanışı zamanı atmosferin zərərli qarışıqlardan təmizlənməsini təmin etməli.

1.4.Sahənin ventilyasiyası.

2.İlkin təlimatlandırma zamanı işçiyə sahəyə giriş üçün icazə verilir.

3.Əraziyə giriş biletyoxlayan ya da qapıdakı şəxs tərəfindən təsdiqlənir,sahəyə daxil olan şəxsin təhlükəsizliyi üçün əlaqə rabitəsi ilə təmin edilir.

4.Daxil olan şəxslər bədən qoşqusu geyinməlidir.Əgər həyatı təhlükə vəziyyəti yaranarsa,qoşqu ilə təcili çıxışa qaçmalıdır.

5.Əgər lazım olarsa, GFCİ vasitəsi ilə maksimum 24 V işıqlandırma etmək olar.

6.Yalnız qırılmaz və partlayış təhlükəsi yaratmayan texnika vasitələrini içəridə istifadə etmək olar.

7.Vəziyyətdən asılı olaraq, fövqəladə vəziyyətlərdə xilasetmə qrupu gözləmə rejimində olmalıdır.

Müxtəlif risklərə malik ərazilərin sinifləri bunlardır:

Zona 0

Elə bir zonadır ki,ya davamlı ya da periodik olaraq alışıcı atmosferə malikdir.

Zona I

Elə bir zonadır ki,normal iş prossesi zamanıda atmosferə alışandır.

Zona II

Elə bir zonadır ki,orada normal şəraitdə atmosfer alışıcı deyildir.Əgər alışarsa da yalnız müvəqqəti müddətdə mövcud ola bilər.

 

 

 

I hissənin sonu