​Bu mətndə C++ dilində proqram tərtibindən bəhs olunur. Bu mətndən istifadə edə bilmək üçün ilkin olaraq heç bir proqramlaşdırma dilini bilmək tələb  olunmur.Hər bir paraqrafın sonunda verilmiş çalışmalar mütləq yerinə yetirilmĕlidir. Bu sizə materialı daha da aydın başa düşməyə kömək etməklə yanaşı, sizdə gələcək inkişaf üçün əvəzedilməz olan proqramlaşdırma təcrübəsi yaradacaq və artıracaq.Yadda saxlayın ki, proqramlaşdırmanı örgənmənin yeganə yolu ancaq və ancaq sərbəst proqram yazmaqdır.Çətinliyi artırılmış məsələlər * simvolu il qeyd edilir.Gələcəkdə Unix sistem proqramlaşdırmanı örgənmək istəyənlər $9 – Göstəricilər bölməsin xüsusi ilə diqqət yetirməlidirlər.

Kitabı buradan yükləyə bilərsiniz.